Kallelse till årsmöte

Uppsala Kyokushin Karate kallar till årsmöte den 26 februari 2018 klockan 18:00 på Budohuset. Alla medlemmar är välkomna! (OBS! Även nybörjare!)

Dagordning:
1. Mötets öppnande

2. Upprop med fastställande av röstlängden

3. Val av mötesordförande och mötessekreterare

4. Val av justerare tillika rösträknare

5. Frågan om mötets stadgeenliga kallelse

6. Fastställande av årsmötets dagordning

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret

8. Styrelsens verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret

9. Styrelsens resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret

10. Styrelsens budgetförslag för det kommande verksamhetsåret

11. Revisorns revisionsberättelse

12. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

13. Val av ordförande för en tid av två år

14. Val av sekreterare för en tid av två år

15. Val av ledamot för en tid av två år

16. Val av ledamot för en tid av två år

17. Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år

18. Val av revisor samt revisorssuppleant för en tid av ett år

19. Val av tre valberedningsledamöter, varav en sammankallande, för en tid av ett år

20. Fastställande av medlemsavgift

21. Motioner och propositioner

22. Övriga frågor

23. Mötets avslutande

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan årsmötet! Välkomna!

/Styrelsen